سلام
ن از نسخه پایه استفاده می کنم . بعضی مواقع می خواهم لیست قیمت یکدسته کالا را به صورت چاپی داشته باشم تا فروشندگانی که از کامپیوتر اطلاعی ندارند از آن استفاده کننولی لست به صورت سورت شده نمی...