سلام
نسخه پایه سال مالی نیازی ندارد شما شروع به ثبت اطلاعات پایه و فاکتورها نمائید