چرا نمیشود نرم افزار را دوباره به حالت اولیه یعنی تنظیمات اولیه نرم افزار برگرداند.tnx