سلام
اگر درون یک گروه فرعی هیچ کالائی وجود نداشته باشد می توانید فرعی را حذف کنید و اگر درون یک اصلی هیچ فرعی نباشد می توانید اصلی رانیز حذف کنید