سلام
نرم افزارقبلاکه ویندوز7نصب بودمشکلی نداشت ولی ویندوز8.1که نصب کردم نرم افزارحسابداری نصب می شودولی اجرانمی شود.
می توانم این نرم افزارراروی ویندوز8.1اجراکنم؟
مشکل ازکجاست؟