سلام
cd اصلی نرم افزارمیم راگم کردم می توانیدمن راراهنمایی کنیدچکارکنم.