سلام
رمزوکداشتراک ودیگرمشخصات راواردمیکنم ولی درآخرمی نویسدرمزاشتباه!