آقا سلام
من نمیدونم چرا برنامه سود بعضی فاکتورها را درست محاسبه نمی کند و به صورت خرده نشان میدهد در صورتی که نه خرید اجناس خرده بوده و نه فروش آن ها ولی بعضی فاکتورها را درست محاسبه می کند. مشکل در کجاست؟