نرم افزار خوبی هست دو سال هست دارم استفاده میکنم
ولی چرا چاپ بارکد نداره؟