اخرین نسخه را نصب کردم
پیغام مجوز ارتقا میده
لطفا راهنمایی کنید
با تشکر