سلام یک کاری برای تغییر فونت وادازه قلم بکنید
اگه یکم توجه کنید می بینید که فونت هاریز وچشم رااذیت میکند
برای کارهای سریع نیاز به مانیتور بزرگدارد
مرسی از صبر وحوصله