سلام مشکل تغییر روزانه سال مالی مرتفع شده
هر روز در شروع برنامه سال مال 90 بعنوان پیش فرض باز میشه