ممنون
قاطی آرم و اینا شده متوجهش نشدم
توی فهرست دنبالش میگشتم